Vi ønsker oss en ny kollega

Vi ønsker oss en ny kollega

Ledig verv som forbundssekretær med 1 års varighet.

Politiets Fellesforbund (PF) er den desidert største fagforening i politiet, og har medlemmer i alle grupper og på alle nivå i etaten.

PF er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet og medlemmene. Dette bidrar til at det er stor samfunnsmessig interesse rundt PF. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er PF sin viktigste sak. PF mener det er en sammenheng mellom politiets mulighet til å løse sitt samfunnsoppdrag og gode lønns- og arbeidsvilkår for de som skal utføre oppdraget. Som de aller fleste mennesker så har de som skal løse politiets samfunnsoppdrag behov for en riktig verdsetting, vekst og utvikling i rollen sin.

PF er en organisasjon med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets rolle og oppgaver.

Vervet lyses ut i ett år da en av våre ansatte har søkt permisjon. Vervet er plassert ved politisk seksjon hvor det er ni valgte forbundssekretærer, forhandlingssjef og to fast ansatte. Seksjonen er organisert i tre selvstyrte team.

Arbeids- og ansvarsoppgaver for vervet

 • Lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Endrings- og omstillingsarbeid
 • Politireformen
 • Hovedavtalen i staten
 • Lokallagskontakt for noen av lokallagene
 • Gruppeveiledning og veiledning av enkelt personer
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver
 • Rådgivningsfunksjon
 • Forelesningsvirksomhet
 • Politiske prosesser

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere i krevende situasjoner

 Krav til kompetanse

 • Erfaring innenfor ett eller flere av arbeids- og ansvarsoppgavene
 • Erfaring fra og kunnskap om PF som organisasjon


En del reise og forelesningsvirksomhet må påregnes.

Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt. Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter har praksis vært at forbundssekretærene velges for fireårs perioder.

Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse. Vi har moderne lokaler i Møllergata 39, Oslo, hvor vi er samlokalisert med Politiforum.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står foran store endringer. Det vil påvirke PF sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervene.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretærer avlønnes i lønnsramme fra lønnstrinn 66 – 75 + fast tillegg 1: kr 142 082, - og fast tillegg 2: kr 33 000 per år. Høyere lønn kan vurderes. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 2. januar 2018.

Søknad sendes pf@pf.no og merkes forbundssekretær. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn

Ytterligere informasjon kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen på telefon 992 87 688.