For reisende i Miami, Florida

For reisende i Miami, Florida

Informasjon i forbindelse med Orkanen Irma

I anledning orkanen Irma som nå truer Florida og spesielt Miami-området vil AIG motta en del forespørsler om hva vi kan dekke eller bistå med i løpet av de neste par dagene.

  • Medlemmene må forholde seg til lokale myndigheters informasjon og eventuelle evakueringsordre dersom orkanen Irma blir en såpass stor trussel som det antydes av innringerne og delvis også i amerikanske media. De bør også kontakte lokale myndigheter om hvilke evakueringsmuligheter som foreligger dersom dette blir et krav fra myndighetene.
  • De reisende må – dersom det blir foretatt evakuering – så langt det er mulig, få ombooket flighter via sine flyselskap, til å gå fra eventuelle alternative flyplasser dersom plassene i Miami-området stenges i den tiden de skulle reist fra området. Dette gjelder også for hotellopphold dersom hotellene stenger.
  • De reisende må, så langt dette er mulig, sørge for å få dokumentert eventuelle avslag på refusjon av betalte hotellopphold og/eller flyvninger. Dersom de får refundert betalte hotellopphold og arrangert med sine flyselskap alternative avreisesteder/tidspunkt, er det kun i den grad de får uventede utgifter at forsikringen dekker dette som «evakueringsutgift».
  • De må sørge for å samle på bilag og sette opp en oversikt over merutgiftene de får pga en evakueringsordre fra lokale myndigheter. Forespørslene har også dreid seg om at de reisende ønsker å være i «forkant av en eventuell evakurering», og at de derfor ønsker å reise bort fra området nå. Vårt svar har da vært at inntil det er utstedt evakueringsordre fra lokale myndigheter, så er det ikke en evakueringssituasjon.

Orkanen Irma med kategori 4/5 er helt klart en situasjon som faller inn under Naturkatastrofe (stor fare for tap av menneskeliv) dersom den rammer Florida og omfattes således:

 

Evakuering:

For reiseforsikring til foreningsmedlemmer har vi dekning for evakuering. Det er da ment at sikrede skal komme seg i sikkerhet i nærmeste område som anses som trygt i forhold til orkanen. Det dekkes da kun utgifter som ikke dekkes av sikredes reisearrangør/flyselskap/hotell eller av lokale myndigheter. Utgiftene kan gjelde alternativt bosted og eventuell transport dit, med retur etter at situasjonen er over og oppholdet kan gjenopptas, eller planlagt hjemreise kan foretas.

Ekstrautgifter til hjemreise til Norge (evakuering til Norge) vil normalt ikke bli dekket, sikrede skal primært forholde seg til sin opprinnelige transportør/reisearrangør.

PF Reiseforsikringer har i utgangspunktet dekning for evakuering – se over.

Personskader er selvsagt dekket, og også tingskader som inntreffer som en direkte årsak av orkanen. Det forutsettes at sikrede har gjort det som kan forventes, og er mulig, basert på lokale myndigheters råd og forordninger.

Forsinkelse

Forsinkelser som inntreffer vil kun dekkes dersom den direkte årsaken er orkanen og at dette direkte har rammet det transportmidlet (flyet/toget/bussen) sikrede skulle reist med. Følger vanlige vilkår i alle våre forsikringer.

Avbestilling

Sikrede skal i utgangspunktet forholde seg til sin reisearrangør til området der orkanen skaper problemer for ankomsten. Som regel vil flyselskap arrangere alternative landingssteder. Ved direkte flyvninger fra Norge til Miami vil dette da som regel tilsi at flyvningen ikke går. For flyvninger der den reisende skal via New York og så flydd videre med innenlandsrute, må sikrede forholde seg til de respektive flyselskapenes endringsregler.

Reiseforsikring til foreningsmedlemmer har i utgangspunktet ikke en ren avbestillingsdekning for en slik situasjon som dette, men i tilfeller der evakueringsomkostninger allikevel ville påløpt dersom de hadde vært der, må vi vurdere å dekke en avbestillingsomkostning for reiser til det rammede området. Det betinger at det området/bostedet sikrede skulle reise til, i ettertid kan dokumenteres, at var direkte berørt av orkanen i en slik grad at opphold var umulig. Dette vil innledningsvis kun være i en begrenset periode – dvs frem til orkanen har gått over – noe som bør være avklart i løpet av de neste par dagene og påfølgende helg.

Dersom reisemålet kunden skal til er såpass truet at det ikke er mulig å gjennomføre oppholdet pga skadet på området eller bosted/hotell for en lengre tid, må vi vurdere en utvidelse av ovenstående avbestillingsmulighets varighet, men igjen – det er først og fremst reisearrangør/hotell sikrede skal forholde seg til for å få refundert reisens/oppholdets kostnad.