Ansettelsesrådet

Politiets Fellesforbund får en del spørsmål om ansettelsesrådet. Nedenfor har vi samlet en del av spørsmålene som vi får.

Hvem har ansvaret for kjønnsbalansen i ansettelsesrådet?
Det er politimesteren som har ansvaret for at ansettelsesrådet er «riktig» sammensatt.

Søkerliste, hvem innkalles til intervju?
Medlemmene i ansettelsesrådet skal få tilsendt utvidet søkerliste så snart som mulig, sammen med informasjon om hvilke søker som vil bli innkalt til intervju, eventuelt at det ikke planlegges å holde intervju. Samtlige av ansettelsesrådets medlemmer kan kreve at det skal avholdes intervju og at flere kvalifiserte søkere innkalles, jmf. personalreglement § 7. De søkerne som virker best kvalifisert, bør innkalles til intervju. Ved intervjuet skal stillingens nærmeste foresatte delta. Videre har en representant for de ansatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, rett til å være til stede og eventuelt stille spørsmål. I tilegg kan lederen (eller en annen medarbeider) av personalstaben delta. Det betyr at lederen kan foreta intervju alene, men organisasjonen har rett til å være tilstede.

Hvor mange skal innstilles?
Tjenestemannsloven § 4, nr 4 fastslår at det som hovedregel skal innstilles minst tre søkere til den ledige stillingen. Det er da forutsatt at det finnes tre søkere som er kvalifiserte. Personalreglementet § 8, sier blant annet at «Innstillingen skal omtale alle søkere som har vært innkalt til intervju». I følge Politidirektoratet gjelder «omtale» her, omtale om hvem som har vært innkalt, ikke en videre uttalelse om selve søkeren.

Hva med med nærmere uttalelse om ikke-innstilte søkere?
Bestemmelsen i Tjenestemannsloven § 4, nr. 5 annet punkt gir ethvert medlem i ansettelsesrådet eller et styre rett til å be om nærmere uttalelse om ikke-innstilt søker. Innstillende myndighet må ha en skriftlig uttalelse om vedkommende.

Hvor lenge kan man bruke en innstilling?
Det finnes ikke noe nedfelt, men Politidirektoratet har gitt en anbefaling på maks tre måneder. Tidsperspektivet fra utlysning må være i fokus. Se s. 130 i «Norsk Tjenestemannsrett», hvor det står litt om bruk av søkerliste etter kunngjøring.

Hva med personlig egnethet?
Se Siviliombudsmannens melding av 2009 – 36, side 156.

Ansettelsesrådets sammensetning
Ansettelsesrådene i politidistriktene, skal bestå av fem medlemmer; to representanter fra administrasjonen, to representanter for tjenestemennene og politimesteren som er rådets leder. Representantene fra administrasjonen er lederen for administrativ enhet/personalsjefen og en leder av driftsenhet.

Ansettelsesrådene i politiets særorganer (unntatt Utrykningspolitiet) skal bestå av fem medlemmer; to representanter fra administrasjonen, to representanter for tjenestemennene og sjefen som er rådets leder. Representantene fra administrasjonen er lederen for administrativ enhet/personalsjefen og en leder av avdeling/seksjon, for ØKOKRIM vil dette være førstestatsadvokat.

Utrykningspolitiets ansettelsesråd skal bestå av tre medlemmer; en representant fra administrasjonen, en representant for tjenestemennene og UP-sjefen som er rådets leder.

Sentralt ansettelsesråd; Reglement for det sentrale ansettelsesrådet for etater underlagt Justisdepartementet, Politiavdelingen, og Politidirektoratet (POD) samt namsfogdkontorer, ligger direkte under POD. Sekretariatfunksjonen for det sentrale ansettelsesråd ligger i Politidirektoratet.

Det sentrale ansettelsesråd skal bestå av tre medlemmer. Politidirektoratet oppnevner rådets leder og administrajonenes representant i rådet. Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner tjenestemennenes representant.

Er det foreldelsesfrist på ordensstraff?
Nei, det er ingen foreldelsesfrist på ordenstraff, som det er i straffeloven.

Tjenestemannslovens § 14 gjelder arbeidsgivers adgang til å ilegge embets- eller tjenestemenn enadministrativ disiplinærforføyning i form av ordenstraff som følge av tjenesteforsømmelser eller annen «utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten, som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen». Vedtak om ordenstraff er et forvaltningsrettslig enkeltvedtak, og skal således opp i ansettelsesrådet. Men ledelsen/arbeidsgiver må agere når de kommer til kjennskap om hendelsen. Det kan altså være lang tid mellom den utilbørlige adferden til at arbeidsgiver kommer til kjennskap om hendelsen. Men det kan ikke være lang tid fra arbeidsgiver kommer til kjennskap om hendelsen, til de oppretter personalsak.

Tiltakskort
Se tiltakskortet under «Last ned» på høyre side. Tiltakskortet er laget av rådsmedlemmer i Troms politidistrikt og er ment som et verktøy for både tillitsvalgte og rådsmedlemmer.