Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund

Det vil i de kommende årene skje store endringer i politi- og lensmannsetaten, blant annet med politireformen. Det er viktig at vi som forbund tilpasser oss samfunnsutviklingen og endringer i våre omgivelser. Politiets Fellesforbund skal omorganiseres og man skal bygge organisasjonen nedenfra.

Formål
Målet med endringene skal være bedre måloppnåelse, bedre ivaretakelse og større involvering av medlemmer og tillitsvalgte. 

Arbeidsgruppen tolker mandatet på følgende måte
- utarbeide saksunderlag på saker som skal fremlegges landsmøtet i 2016
– støtte lokallagene i egen utviklingsprosess
– etablere arenaer for involvering og erfaringslæring
– utarbeide oversikter og utrede sentrale temaer/tiltak for OU-prosessen
– foreslå eventuelle organisatoriske endringer i Politiets Fellesforbund
– utarbeide forslag til videreutvikling av forbundskontoret, herunder rolle, oppgaver, kompetanse, organisering og ledelse

Utvalget består av
Unn Alma Skatvold, leder
Paal Christian Balchen, sekretær
Ernst Olav Lunde
Ørjan Hjortland
Astrid Røren
Eirik B. Willmann
Lill Heidi Tinholt
Lasse Hekkås 
Marina Sørgård

Aktuelle saker om organisasjonsutviklingen
Bygger fremtidens PF
Skal kartlegge lokale utfordringer
Kartlegger lokale utfordringer
OU-prosessen fortsetter